Вітаю Вас, Гость

У 1890 року на хуторі Антонці була збудована початкова трикласна школа, в якій навчалися переважно діти заможних селян. З 1905 року в школу почали ходити і діти навколишніх хуторів: Антонці, Лисяки, Тутаки, Овсії.

У страшні часи голодомору 1932-1933 н.р. у школі готували сніданки, варили галушки; вчителі чим могли підтримували дітей, щоб вони відвідували школу і вчилися.

З січня 1934 р. школу очолював Сергій Єгорович Тимошенко. У 1929 р. він закінчив Полтавську педагогічну школу, а в 1938 р. - Лубенський педагогічний інститут. Школа отримала статус Антонцівської неповної середньої школи. Навчалися в ній 7 років діти з усіх найближчих населених пунктів. 

В 1935 році розпочалося будівництво нової школи.

У 1937 р. вводиться в дію нове приміщення школи, яка отримує статус середньої. 

У 1941 р. був її перший випуск. Школу закінчили 24 учні. 21 червня 1941 випускний вечір жахливо перервався загравами війни. Вчорашні випускники і вчителі стали до лав Радянської Армії. Багато з них не повернулися з війни, в тому числі і вчителі С.Є. Тимошенко, І.В. Залоїло, С.М. Гаркуша. Під час німецько-фашистської окупації (з 22.ІХ.1941 р. по 23.ІХ.1943 р.) в школі розташувався німецький госпіталь, а 23 вересня 1943 р. приміщення школи було зруйноване і все майно знищене. В окупаційний період Антонцівська школа стала початковою, працювала періодично, по хатах. Учителям заборонялося згадувати про Радянську владу, Червону Армію, введено новий предмет - богослужіння.

Після звільнення села, навчання відновили у школі, що була побудована в 1890 році.

Завшколою М. І. Лисяк видав наказ про те, що навчання розпочинається 25.10.1943 р., учні 1 та 2 кл. навчатимуться в 2 зміни. У початкових класах було всього 69 учнів. У школі налічува­лося 2 класні кімнати, 21 парта, 2 столи, 3 ша­фи, 3 кл. дошки, 1 диван, 3 стільці та виявлено З незремонтованих, 1 стінний годинник без ключа, 1 бачок для пиття води. Шкільна біблі­отека налічувала всього 28 книг, з них 18 - для позакласного читання, підручників лише 10.

Весною 1944 р. прийнято рішення сесії Полтавської обласної Ради депутатів трудя­щих та Полтавського обкому КП(б)У про створення свого підсобного допоміжного гос­подарства для забезпечення учнів і вчителів харчуванням, а також для поповнення нав­чального устаткування. При школі була зе­мельна ділянка площею 2,30 га, на якій виро­щували: ячменю 1 га, гречки 0,5 га, соняшників 0,20 га, кукурудзи 0,30 га, картоплі 0,30 га.

У 1944-1945 н.р. у школі навчалося 232 уч­ні. Гуртковою роботою було охоплено 112 уч­нів, працювали літературний, драматичний, юннатів, танцювальний, декламаторський гур­тки. На 1 вересня 1945 року до школи зарахо­вано 92 учні, вперше утворилося два перші класи, які поділили на "а" і "б". Після закінчен­ня семи класів, багато хто з учнів продовжува­ли навчання в ФЗО, йшли працювати в кол­госпи та підприємства.

З 25 липня 1946 року Антонцівську семи­річку очолює Костянтин Макарович Озірний, який демобілізувався з лав Червоної Армії.

На 1 вересня 1947 року в школі навчалося 367 учнів в трьох навчальних приміщеннях. У 1948 р. силами громадськості було побудовано нове приміщення школи (теперішнє примі­щення церкви). 

У 1951 році школа отримала статус  Антонцівської середньої школи. А восе­ни 1952 року відкрилася Антонцівська вечірня школа, яка мала назву "Решетилівська школа робітничої молоді". Молодь навчалася у вечір­ній час чотири дні на тиждень з 18 години ве­чора. Викладачами були вчителі денної шко­ли.

У 1954 році відбувся перший випуск деся­тирічки. Бажаючих здобути повну середню ос­віту з кожним роком збільшувалось. Серед старшокласників були учні з 12 навколишніх сіл. А місць у школі для навчання бракувало.

Нарешті вирішилося питання про будівництво нової школи, яке коштувало понад 2,7 млн. (на тодішні гроші). Будівництво нової школи три­вало 3 роки під керівництвом директора шко­ли К.М. Озірного.

1 вересня 1958 р. вводиться в дію двоповер­хова будівля Антонцівської середньої школи та 4 двоквартирні житлові будинки для вчите­лів. Учні тримали стадіон, необхідні лаборато­рії, спортивний та актовий зали, бібліотеку, майстерні та дослідні ділянки, інтернат для уч­нів з навколишніх сіл. Організовується гаряче харчування і починає діяти буфет.

У 1960 році Антонцівську середню школу перейменовано на Жовтневу середню загаль­ноосвітню трудову політехнічну школу з ви­робничим навчанням. По закінченню школи учні отримували свідоцтва про присвоєння різних кваліфікацій: причіплювач, тракторист, тваринник, плодоовочівник, рільник.

З 25 вересня 1960 р. школу очолив Іван Іва­нович Горулько. Вирішено посадити сад і ство­рено шкільні навчальні дослідницькі ділянки площею 1 га. На цих ділянках за програмою учні проводили практичні заняття, досліди. Була велика колекційна ділянка, де висівали рослини мало поширені в нашій місцевості, а також лікарські технічні рослини. Школа в дослідницькій справі мала тісний зв'язок з об­ласною станцією юннатів. Працівники станції часто відвідували школу, давали насіння для посадки. На цей час у школі учні широко осво­юють різні додаткові професії. Основна увага приділялася садівництву. Шеренговий П.З. -начальник Решетилівської сортодільниці - вів уроки садівництва в старших класах, проводив з учнями трудову практику. Під його керів­ництвом учні беруть участь у науково-дослід­ницькій роботі по вирощуванню нових сортів чорної смородини та малини.

З 1962 року у школі працює виробнича бри­гада, члени якої беруть участь у вирощуванні кукурудзи, проводячи ручний обробіток вели­ких площ, ведучи активну дослідницьку робо­ту. За досягнуті успіхи у дослідницькій роботі по вирощуванню кукурудзи та смородини учні були учасниками виставки ВДНХ у Москві.

У літній період учні поповнювали трудові колективи: засолцеху, перевалки, городніх бригад, комбікормового заводу, працювали по­мічниками комбайнерів, на колгоспних токах, в саду, заготзерні, випасали худобу.

У школі вирує спортивне життя. Учні відві­дують спортивні секції: футбольну, волейболь­ну, ручного м'яча, легкої атлетики, велосипе­дистів.

З 1965 року навчальний заклад очолює Ві- талій Дмитрович Білий, заслужений вчитель Української PCP, Відмінник народної освіти.

(exexe)

У 1966 році відбувся випуск 4 класів, двох 10 класів та двох 11-х, школа переходить на де­сятирічний термін навчання. У школі працю­ють піонерська дружина ім. С.А. Ковпака та комсомольська організація. Учні 1-3 класів об'єднуються у жовтенятські групи.

На базі школи проходять практику студен­ти ПДШ ім. В.Г. Короленка - майбутні мате­матики, історики, хіміки, фізики, філологи. Ректор I.A. Зязюн висловлював подяки В. Д. Білому та педколективу за зразкову орга­нізацію педагогічної практики студентів.

Велика увага приділяється інтернаціональ­ному і військово-патріотичному вихованню. З 1968 р. працює клуб інтернаціональної дружби "Ракета" під керівництвом Н.І. Усенко. Учні підтримують зв'язки з однолітками в різних республіках Радянського Союзу та дітьми Ні­меччини і Польщі.

Шкільні традиції продовжують директори: Денисенко Віктор Петрович (01.09.1979 р. -26.10.1981 p.); Нестеренко Микола Миколайо­вич (27.10.1981 р. - 01.09.1983 p.); Данько Ва­лентина Кузьмівна (01.09.1983 р. - 23.11.1987 p.).

В кінці 70-х років розпочато будівництво пришкільного двоповерхового сучасного будинку-інтернату. Це дало можливість розван­тажити школу, перейти на навчання в одну зміну, а для дітей із віддалених населених пун­ктів з'явилося місце проживання. Тут розміс­тився інтернат, початкова школа, медпункт, гуртожиток для вчителів.

У 1985 році - на території школи заклада­ється Алея пам'яті.

З 1987 року школу очолив В.І. Михайленко.

1989 рік - в дію вводиться добудова школи.

Школа має все, що потрібно для навчання і розвитку дітей: їдальню, бібліотеку, два спор­тивних зали, атлетичний зал, дві майстерні (обслуговуючої праці та комбінована), лабо­рантські, роздягальню. У 1992 році отримали перший комп'ютерний клас. 1993 р. на базі школи проводиться навчання учнівського ак­тиву, адміністрації, класних керівників по ме­тодиці КТД Іванова (клуб "Росток" ПДПІ). У 1994 р. навчання першокласників проводиться на базі дитячого ясла-садка "Барвінок".

З 1996 року директором школи став В.І. Круговий. 1 вересня 1997 року школа от­римує статус навчально-виховного еколого— валеологічного комплексу.

1997 рік - на базі навчального закладу про­водяться інноваційні курси ОДГ, організовані ПОШПО з проблеми "Розвиток та саморозви­ток творчого мислення колективу".

2000 рік - входження до Європейської Ме­режі шкіл здоров'я.

З 2002 року навчальний заклад очолює Литвин Ю.В., відмінник освіти України. В 2002 році отримана перемога в обласному кон-курсі-захисті сучасної моделі навчального зак­ладу - Школи сприяння здоров'ю. За участь у Всеукраїнському турі конкурсу заклад відзна­чений Дипломом Міністерства освіти Украї­ни. 2003 рік - заклад отримав шкільний авто­бус, на навчання підвозять дітей з 7 сіл.

 Особ­лива увага приділяється науково-пошуковій діяльності учнів та вчителів. В 2004 році -участь в роботі IV Великого збору Всеукраїн­ської дитячої спілки "Екологічна варта" (Смір-нова В. М., Лугова І. голова осередку). 2007-2011 рр. - програма науково-дослідницької та експериментальної роботи " Проектування особистісно-розвивального змісту навчально— виховного процесу" (науковий керівник Кири-чук В.О.).

Значні зміни відбулися у НВК, коли заклад набув статусу громадсько-активної школи. Перспективу його подальшого розвитку бачи­мо у наступному:

активізація залучення батьківської грома­ди, педагогічного колективу, учнів до участі в управлінні закладом освіти;

ініціювання місцевих освітянських моло­діжних проектів;

зміцнення взаємодії з органами місцевої влади для виділення коштів з місцевого бюд­жету для спільних проектів з громадськими організаціями міста, району.

 Вчителі, учні і випускники школи

У школі навчаються 279 учнів із сіл Решетилівського району: Жовтневого, Кривок, Шкурупіїв, Голубів, Кукобівки, Долини, Лютівки,  Коломака. Педколектив ініціює нові підходи до навчального процесу через вико­ристання інноваційних технологій із залучен­ням батьків, членів громади. Школа та громада допомагають сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини.

Заклад виховує шанобливе ставлення до соціальної інклюзії (толерантне ставлення до представників інших нації, релігійних віру­вань). Навчальний заклад тісно співпрацює з різними державними установами, громадськи­ми організаціями. В школі створені і працю­ють: батьківський комітет, рада НВК, піклу-вальна рада.

 Заклад пишається своїми випускниками:

  Жайворонок Б. - один із провідних бари­тонів, народний артист Росії, заслужений ар­тист України

  Антонець С. С. - засновник ПП "Агроекологія» с. Михайлики Шишацького району, почесний академік Української академії екологічних наук, Герой Соціалістичної Праці, Герой України, Почесний професор Полтавської аграрної академії, Заслужений працівник сільського господарства;

  Блоха Я.Є., Бережецька С.О., Тесленко П.В., Антонець О.О., Лукашенко А.І., Канашкіна Т.В. – викладачі вищих навчальних закладів України.

  Антонець Ю.П. – головний технолог ЗАТ «Південькабель», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження, серійне виробництво вітчизняної кабельно-провідникової продукції;

  Дмитренко А.І., Блоха Ю.І. – майстри спорту;

  Лобач В.С., Бордун О.В., Бабич Є.Д., Бабич О.Д., Музиченко І.П., Колотій О.В., Бережок Ю.А., Бондаренко В,М. – керівники установ.;

Кук О.Ф. – перший заступник начальника Головного управління регіональної безпеки Московської області.

2016, 2017 рр. школа- учасник  проекту     «Пілот 24» за участі міжнародних донорів, фонду Western NIS Enterprise Fund та Агенства США з Міжнародного Розвитку (USAID). Завдяки  фонду у школі відремонтовано спортзал і оновлені комп’ютери в кабінеті інформатики та частково поповнена матеріальна база кабінетів біології, фізики, хімії, географії, директор та два вчителі пройшли навчання по першій навчальній програмі  школа освітніх новацій та управління  - для опорних шкіл від «Про. Світ».

   2016-2017 н.р.-учитель англійської мови Антонець Н.І. стала  учасником  тренінгу в м. Києві для вчителів англійської мови, організований Британською Радою в Україні . 

  Учасниками тренінгу по використанню цифрових вимірювальних комплексів при викладанні дисциплін природничого  циклу стали: Таранець О. В, Скрипченко Л. М, Вацька О.П., Смірнова В.М, Велічко Н.М.. Тренінг проводив  кандидат педагогічних наук , національного центру  «Мала академія наук України» Чернецький Ігор Станіславович.

Рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання Решетилівської районної ради Полтавської області від 18.05.2017 року школу перейменовано в «Опорний навчальний заклад Покровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області »