Вітаю Вас, Гость

Практичний психолог Покровської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 Петренко Юлія Вікторівна

Посада: практичний психолог

Освіта: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 

 

Соціальний педагог Покровської ЗОШ І-ІІІ ст.

             Коваленко Наталія Володимирівна

Загальний стаж: 3 роки

Посада: соціальний педагог

Освіта: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

Полтавський університет економіки та торгівлі

 


Основною метою діяльності психологічної служби у школі є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу з метою компетентнісного самовдосконалення вчителя і учня на гуманістично-інноваційних засадах, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників


Співпраця психологічної служби


Роль, місце та основні функції практичного психолога

та соціального педагога в організації

навчально-виховного процесу

https://zoryanvk.files.wordpress.com/2016/11/69c7d0491f9ede4cc69bf92853d1f971.jpg

    Навіщо потрібен психолог чи соціальний педагог в школі? Робота психолога, соціального педагога в школі нерозривно пов’язана з освітнім процесом. Школа – це величезний соціальний інститут. Психолог та соціальний педагог працюють не тільки з дітьми, а також і з педагогами та батьками.

Для дитини школа є центром освоєння соціуму. Перший досвід міжособистісних відносин, засвоєння знань, і багато чого іншого – все це отримує дитина в школі. Саме тут необхідно виробити єдину лінію роботи і педагогів, і батьків, і психолога, і соціального педагога. Тільки при взаємному прийнятті рішень, при єдиних цілях, школа може претендувати на звання соціального інституту знань.
    Робота з батьками частіше за все стосується покращення батьківської компетенції.
    В організаційно-методичному плані діяльність працівників психологічної служби допомагає у формулюванні педагогічних завдань. Працівник психологічної служби може виявити причини неуспішності, невпевненості чи агресивності дітей. І саме успішне співробітництво працівників психологічної служби, батьків та вчителів школи призводить до реалізації поставлених освітнім закладом педагогічних завдань.
    Потреба педагога в соціально-психологічному забезпеченні його професійної діяльності відмічається сьогодні багатьма авторами. Педагоги усвідомлюють необхідність роботи психолога в освітній установі та готові співробітничати з ним. Розглядаючи питання про психологічне забезпечення діяльності педагога, варто враховувати, що професійна діяльність педагога стає сьогодні якісно іншою, оскільки вчитель-предметник вже не здатен задовольнити запит сучасної педагогічної практики. Є потреба у педагогові-професіоналі, який, є суб’єктом педагогічної діяльності, а не носієм сукупності наукових знань та способів їх передачі; по-друге, такому, що орієнтований на розвиток людських здібностей, а не тільки на трансляцію знань, вмінь, навичок; по-третє, вміє на практиці працювати з освітніми процесами, будувати освітні ситуації, які розвивають, а не просто ставити й вирішувати дидактичні задачі.
    Наукою визначені особливості діяльності педагога, характерні для сучасного етапу розвитку освіти: відкритість, активність, рефлексивність, інноваційна орієнтованість, колективний та соціально-орієнтований характер, ціннісно-смислова насиченість. Смислова визначеність та особистісна значимість для педагога того, що він робить, цінності та смисл, які він реалізує в роботі, усвідомленість цілей, які ставить перед собою педагог, сутністно визначають його діяльність. Перелічені характеристики наближають вчителя до засвоєння способів професійного буття в гуманітарній парадигмі, роблять можливою реалізацію особистісно орієнтованого підходу в педагогічній діяльності.
    Основною метою та призначенням сучасної психологічної служби є гуманізація цілісного педагогічного процесу при дотриманні принципу педагогічної екології. Це означає орієнтацію цілей та результатів цілісного педагогічного процесу на дитину, як вищу цінність, зміну світогляду його учасників на основі ідей гуманізації; розвиток гуманітарної культури суб’єктів педагогічної діяльності; відновлення на цій основі культуростворюючої функції вихователя; створення умов для природовідповідного розвитку дитини, збереження та укріплення його здоров’я; олюднення стосунків на основі особистісно орієнтованої моделі взаємодії, яка створює передумови для розвитку особистості вихованців-учнів та педагогів як суб’єктів самосвідомості, діяльності та спілкування, вияву їх творчої активності. Гуманістична орієнтація суб’єктів педагогічної діяльності передбачає розвиток їх власних особистісних ресурсів, оволодіння формами конструктивного спілкування та орієнтацію на особистісно орієнтовану взаємодію в навчальному процесі.
    Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку вихованців, учнів і студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.


Завдання психологічної служби:

1. Проводити консультативну роботу з дітьми, вчителями та батьками за запитом та з актуальних питань

2. Проводити психолого-педагогічну діагностику дітей та підлітків, їхньої готовності до навчання, допомогти у виборі профілю навчання згідно з рівнем індивідуального розвитку

3. Проведення корекційної роботи з дітьми «групи ризику».

4. Сприяти пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, вибору молоддю професії з урахуванням їхньої підготовки та здібностей

5. Робота з дітьми, що мають ознаки шкільної дезадаптації (зниження успішності, порушення поведінки, емоційна напруженість).

6. Здійснювати первинну профілактику алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків та сприяти їхньому здоровому способу життя

7. Сприяти формуванню та підвищенню психологічної культури і компетентності педагогічних працівників, вихованців, учнів, батьків.

8. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.